جنگ معامله با خداست، خدا خریدار، ما فروشنده، سند قرآن، بهاء بهشت.

شهید حسین خرازی

پوستر از سایت شیعه والپر

شهید حسین خرازی