چرا ما برای نماز خواندن پایمان ویا کمرمان درد می آید کسانی هستند که بارجا به  جا می کنند و در مغازه چندین ساعت سر پا می ایستند و وقتی به نماز که می رسند باید روی صندلی بخوانند و اطمینان داشته باشند که نمازشان باطل است.

من کسانی را میشناسم که با داشتن مشکلاتی  زیاد و نداشتن عضوی مهم  نمازشان را با کمک گرفتن از عصا ودیوار ایستاده می خواند

ولی نا گفته نماند کسانی هم هستند که که نیاز به خواندن نماز بر روی صندلی دارند...

محمد مهدی شاتقی