در عرصه جنگ بر جهان تاختیم                   در جبهه نرم قافیه را باختیم


+ دعا کنیم...