همیشه این سخن از شهید چمران یادمان باشد تا از تلاش برای روشن نگه داشتن چراغ هدایت خسته نشویم «من ممکن است نتوانم تاریکی را از بین ببرم ، ولی با همین روشنایی فرق ظلمت نور وحق باطل را نشان می دهم ، وکسی که به دنبال نور است ، این نور هرچقدر کوچک باشد در قلب او بزرگ خواهد بود. »