به پایان آمد این دفتر

                                                                                                                                                حکایت همچنان باقی است

 

Bazketab.blog.ir