تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد

حیف باشد که توباشی و مرا غم ببرد