خدایا مادرم را کجا میبرند 
گمانم برای شفا میبرند

خدایا تمام مرا میبرند 
کجا میبرندت کجا میبرند

خدایا گل من که نیلی نبود 
جواب پیمبر که سیلی نبود

خدایا چه خاکی شده بر سرم 
که رفته ز سر سایه مادرم

چسان زیر تابوت گیرد پدر 
خدایا کمک کن نمیرد پدر

منبع عکس: بی نشان