گویند که بر حاشیه ی برگ شقایق بنویسید...
... گل تاب فشار در و دیوار ندارد

 

منبع عکس: بی نشان