ای عباس 
وقتـی 
بـرای فــروشِ 
آلبـوم هایشان 
از تـو مایـه گذاشتنــد 
فهمیــدم 
رزق و روزی آنها را هـم 
دستــانِ تـو
می دهد