تویی که کریمیتویی که امامی../ چه پیش آمده اینچنین تشنه کامی؟
عطشآتش زهر و کوبیدن دف/ توانی نمانده که گویی کلامی
بگو همسرت لحظه ای طاقت آرد / که مهمان این خانه ((یک)) صبح و شامی
شهادت، تو را خواند و میزبانت/ شود بام خانهکه خورشید بامی
درین تشنگی، فاطمه (س) شاهد توست / برین(براین) لحظه های تو از ما سلامی
رساتر زنام تو مدحی نیابم / امام ((جواد)) ی، چه نامیچه نامی.